ALGEMENE VOORWAARDEN MIJNVOGAANVRAAG.NL

Artikel 1. Definities.

In deze algemene voorwaarden worden de volgende aanduidingen in de volgende betekenis gebruikt, zowel in enkelvoud als in meervoud:

Afnemer: Iedere partij die een Overeenkomst aangaat met Mijnvogaanvraag.nl.

Bedenktijd: Wettelijke periode van 14 dagen waarbinnen een Afnemer de koop van een Product of Dienst kan herroepen.

Content: Alle werken, teksten, gegevens, informatie of andere materialen die door Mijnvogaanvraag.nl uitgegeven, medegedeeld of ter beschikking worden gesteld.

Diensten: Alle door Mijnvogaanvraag.nl aangeboden Diensten, die het voorwerp zijn van een aanbieding, offerte, Overeenkomst of andere rechtshandeling tussen Mijnvogaanvraag.nl en Afnemer, waaronder – maar niet beperkt tot – Producten Online.

Gebruiker: Een natuurlijk persoon die blijkens de Overeenkomst of de Algemene Voorwaarden het recht heeft tot toegang en gebruikmaking van Producten Online.

IE-rechten: Alle rechten van intellectuele eigendom en daarmee verwante rechten, zoals auteursrechten, merkrechten en databankrechten.

Mijnvogaanvraag.nl: Mijnvogaanvraag.nl, een handelsnaam van Discdev B.V. gevestigd te Oss, ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 58989404.

Overeenkomst: Elke Overeenkomst betreffende de levering van Producten en/of Diensten tussen Mijnvogaanvraag.nl en Afnemer met inbegrip van elke wijziging en aanvulling daarop. De Overeenkomst bestaat in ieder geval uit deze Algemene Voorwaarden.

Partijen: Mijnvogaanvraag.nl en Afnemer.

Producten: Alle door Mijnvogaanvraag.nl aangeboden zaken, die het voorwerp zijn van een aanbieding, offerte, Overeenkomst of andere rechtshandeling tussen Mijnvogaanvraag.nl en Afnemer.

Producten Online: De door Mijnvogaanvraag.nl aangeboden Diensten bestaande uit het op afstand voor Afnemer beschikbaar maken van Content.

Schriftelijk: Berichtgeving op papier en via elektronische weg, zoals e-mail en WhatsApp.

 

Artikel 2. Algemeen.

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op, en maken onlosmakelijk onderdeel uit van, alle Overeenkomsten, en alle door Mijnvogaanvraag.nl uitgebrachte offertes of aanbiedingen, met uitsluiting van alle door Afnemer gehanteerde (algemene) inkoop- of andere voorwaarden. Niettegenstaande het voorgaande, zullen deze Algemene Voorwaarden te allen tijde prevaleren indien ondanks het voorgaande toch (algemene) inkoop- of andere voorwaarden van Afnemer van toepassing zijn.

2.2 In het geval deze Algemene Voorwaarden eenmaal van toepassing zijn geweest op een rechtsverhouding tussen Mijnvogaanvraag.nl en Afnemer, wordt Afnemer geacht bij voorbaat te hebben ingestemd met de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden op daarna gesloten en te sluiten Overeenkomsten.

2.3 Mijnvogaanvraag.nl is gerechtigd deze Algemene Voorwaarden te wijzigen. Wijzigingen worden schriftelijk bekend gemaakt aan Afnemer. De gewijzigde versie van de Algemene Voorwaarden maakt deel uit van elke na het moment van de wijziging gesloten Overeenkomst.

Artikel 3. Overeenkomst.

3.1 Een Overeenkomst komt slechts tot stand door ofwel schriftelijke aanvaarding door Mijnvogaanvraag.nl van een bestelling, inschrijving of opdracht van Afnemer, ofwel ondertekening van een Overeenkomst door beide Partijen, ofwel door een aanmelding van Afnemer via de website en bevestiging van die aanmelding door Mijnvogaanvraag.nl per e-mail aan Afnemer.

3.2 Offertes en aanbiedingen van Mijnvogaanvraag.nl zijn herroepelijk, vrijblijvend en geldig voor de daarin aangegeven termijn. Is geen termijn aangegeven, dan is de offerte of aanbieding geldig tot 30 dagen na de datum waarop de offerte of aanbieding is uitgebracht. Indien een offerte of aanbieding van Mijnvogaanvraag.nl door Afnemer wordt aanvaard, heeft Mijnvogaanvraag.nl het recht binnen twee werkdagen na kennisneming hiervan de offerte of aanbieding te herroepen.


Artikel 4. Prijzen en betalingsvoorwaarden.

4.1 De door Mijnvogaanvraag.nl gehanteerde prijzen zijn exclusief omzetbelasting en andere heffingen die van overheidswege worden opgelegd en exclusief administratie-, installatie-, transport- en verzendkosten, tenzij anders vermeld.

4.2 In het geval Afnemer een Dienst of Product bestelt via een Shop, dient betaling direct te geschieden op de wijze zoals in de Shop is vermeld. Betaling van overige bestellingen vindt plaats op basis van automatische incasso.

4.3 Betaling van een factuur geschiedt middels automatische incasso, binnen veertien (14) dagen na factuurdatum. Mijnvogaanvraag.nl heeft het recht vooruitbetaling, contante betaling en/of zekerheid voor betaling van Afnemer te verlangen.

4.4 Alle betalingen door Afnemer aan Mijnvogaanvraag.nl worden in mindering gebracht op de oudste nog openstaande facturen van Afnemer.

4.5 De betalingstermijnen gelden als fatale termijnen. Bij niet tijdige betaling is Afnemer, zonder aanmaning of ingebrekestelling, automatisch in verzuim en gehouden tot een rentevergoeding van 1% per maand of gedeelte daarvan op het openstaande bedrag, uitdrukkelijk naast de buitengerechtelijke kosten, zijnde 15% van het factuurbedrag met een minimum van € 150,00 exclusief BTW, te berekenen over de hoofdsom vermeerderd met de rente. Voor zover de Afnemer niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, is Afnemer naast de rente een vergoeding verschuldigd gelijk aan de wettelijke maximaal toegestane vergoeding ter zake de buitengerechtelijke incassokosten.

4.6 Afnemer is niet bevoegd tot opschorting of verrekening van betalingen vanwege (beweerdelijke) tekortkoming(en) door Mijnvogaanvraag.nl.

4.7 Mijnvogaanvraag.nl mag de prijzen voor Diensten en/of Producten wijzigen. Tenzij anders overeengekomen, gaat een prijswijziging per direct in.

Artikel 5 Leveringstermijnen

5.1 Alle door Mijnvogaanvraag.nl genoemde of overeengekomen (leverings)termijnen zijn geen fatale termijnen. Mijnvogaanvraag.nl spant zich er naar behoren voor in (leverings)termijnen zoveel mogelijk in acht te nemen.

5.2 Mijnvogaanvraag.nl is gerechtigd nakoming van haar verplichtingen op grond van een Overeenkomst op te schorten in het geval Afnemer niet volledig en/of tijdig aan haar (betalings)verplichtingen voldoet. Nadelige gevolgen van opschorten komen voor rekening van Afnemer.

Artikel 6 Uitsluiting bedenktijd en herroeping

6.1 De Producten en Diensten van Mijnvogaanvraag.nl vallen onder de wettelijke bepalingen van koop op afstand. Ingevolge die bepalingen heeft een Afnemer een bedenktijd van 14 dagen en de mogelijkheid om binnen die periode alsnog af te zien van het Product of de Dienst tenzij daarover andere afspraken zijn gemaakt.

6.2 De Producten en Diensten Mijnvogaanvraag.nl worden in de regel volledig geleverd en/of uitgevoerd binnen de bedenktijd en kunnen niet meer ongedaan gemaakt worden.

6.3 Bij het plaatsen van een bestelling op op één van de websites/webshops van Mijnvogaanvraag.nl dient de Afnemer uitdrukkelijk akkoord te gaan met het ontvangen van het Product/uitvoeren van de Dienst voordat de in lid 1 genoemde bedenktijd is verstreken en dat wordt afgezien van de bedenktijd. De bedenktijd is daarmee niet meer van toepassing en Afnemer kan geen beroep doen op de wettelijke regeling.

Artikel 7 Uitvoering Diensten

7.1 Mijnvogaanvraag.nl voert alle Diensten uit op basis van een inspanningsverbintenis.

7.2 In het geval sprake is van wijzigingen of aanvullingen die tot gevolg hebben dat omvang van de overeengekomen Diensten verandert, bijvoorbeeld door meerwerk, zullen de daaruit eventueel voortvloeiende extra werkzaamheden vergoed worden overeenkomstig de tarieven van Mijnvogaanvraag.nl die gelden op het moment van uitvoering van deze extra werkzaamheden.

Artikel 8 Persoonsgegevens

8.1 De mogelijkheid bestaat dat Mijnvogaanvraag.nl in het kader van de Overeenkomst persoonsgegevens in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens van Afnemer verwerkt. Deze persoonsgegevens zullen worden verwerkt conform de toepasselijke wet- en regelgeving.

8.2 Indien Mijnvogaanvraag.nl persoonsgegevens verwerkt, zal dit artikel gelden als bewerkersovereenkomst tussen Mijnvogaanvraag.nl en Afnemer, waarbij Afnemer wordt aangemerkt als verantwoordelijke in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens (“Wbp”) en Mijnvogaanvraag.nl als bewerker.

8.3 Mijnvogaanvraag.nl zal conform de Wbp handelen en de persoonsgegevens die haar worden verstrekt adequaat beveiligen. Mijnvogaanvraag.nl zal passende technische en organisatorische maatregelen ten uitvoer leggen om de persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies en enige vorm van onrechtmatige verwerking. Deze maatregelen zullen, rekening houdend met de stand der techniek en de kosten van de tenuitvoerlegging, een passend beveiligingsniveau garanderen, gelet op de risico’s die de verwerking en de aard van de te beschermen gegevens

met zich meebrengen. Onder andere zullen deze maatregelen bestaan uit:

8.3.1 Fysieke beveiliging en beveiliging van apparatuur;

8.3.2 Het uitwerken van een beleidsdocument voor informatiebeveiliging;

8.3.3 Het toewijzen van verantwoordelijken voor beveiliging;

8.3.4 Het hanteren van toegangsbeveiliging (procedures om bevoegde werknemers toegang te geven tot de informatiesystemen- en diensten);

8.3.5 Werknemers in hun arbeidsovereenkomst en/of een geheimhoudingsovereenkomst verplichten tot geheimhouding van vertrouwelijke informatie, waaronder in ieder geval begrepen de

persoonsgegevens.

8.4 Mijnvogaanvraag.nl zal de persoonsgegevens gescheiden houden van andere informatie.

8.5 Mijnvogaanvraag.nl zal persoonsgegevens die zij verkrijgt van Afnemer uitsluitend verwerken ten behoeve van het leveren van de Diensten of Producten. Mijnvogaanvraag.nl zal zonder uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van Afnemer geen gebruik maken van de persoonsgegevens voor eigen doeleinden of doeleinden van derden.

8.6 Voor zover Mijnvogaanvraag.nl derden inschakelt bij de uitvoering van de Overeenkomst, zullen die derden gehouden zijn aan gelijkluidende verplichtingen als Mijnvogaanvraag.nl.

Artikel 9 Intellectuele eigendomsrechten

9.1 Alle IE-Rechten die rusten op de in het kader van de Overeenkomst verleende Diensten en/of Producten en op de Content, berusten uitsluitend bij Mijnvogaanvraag.nl en/of haar licentiegevers, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen. Het bepaalde in dit artikel vormt een voorbehoud in de zin van artikel 15 lid 1 Auteurswet.

9.2 Niets in deze Algemene Voorwaarden impliceert een overdracht van IE-Rechten.

9.3 Het is Afnemer niet toegestaan enige aanduiding omtrent IE-Rechten in de Producten en/of de (resultaten van de) Diensten te verwijderen of te wijzigen.

9.4 Mijnvogaanvraag.nl doet uitdrukkelijk geen afstand van persoonlijkheidsrechten genoemd in artikel 25 Auteurswet.

9.5 In het geval de IE-Rechten op (een deel van) de Diensten, Producten en/of Content toekomen aan licentiegevers van Mijnvogaanvraag.nl, zal Afnemer mogelijk de licentiebepalingen- en voorwaarden van deze derden moeten accepteren teneinde (alle functies van) de Diensten en/of Producten te kunnen gebruiken. Indien Afnemer dat niet wil, komt haar ter zake geen enkele aanspraak jegens Mijnvogaanvraag.nl toe.

9.6 In het geval in rechte onherroepelijk vaststaat dat de door Mijnvogaanvraag.nl geleverde Diensten, Producten en/of Content inbreuk maken op enig aan een derde toebehorend IE-Recht of in het geval naar het oordeel van Mijnvogaanvraag.nl een gerede kans bestaat dat een zodanige inbreuk zich voordoet, draagt Mijnvogaanvraag.nl zo mogelijk zorg dat Afnemer de Dienst en/of het Product (of iets functioneel gelijkwaardigs) ongestoord kan blijven gebruiken. Iedere andere of verdergaande aansprakelijkheid of vrijwaringsverplichting van Mijnvogaanvraag.nl wegens schending van IE-Rechten van een derde is geheel uitgesloten.

Artikel 10 Aansprakelijkheid

10.1 Mijnvogaanvraag.nl is in het kader van de totstandkoming en/of uitvoering van de Overeenkomst niet aansprakelijk voor schade uit hoofde van een (toerekenbare) tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst, onrechtmatige daad of op een andere grond, behoudens hetgeen in de volgende leden van dit artikel is bepaald.

10.2 De totale aansprakelijkheid van Mijnvogaanvraag.nl wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst, uit onrechtmatige daad of anderszins, daaronder nadrukkelijk ook begrepen iedere tekortkoming in de nakoming van een met Afnemer overeengekomen garantieverplichting, is beperkt tot vergoeding van de directe schade tot maximaal het bedrag dat aan Mijnvogaanvraag.nl is betaald of betaald had moeten zijn voor het betreffende Product of de betreffende Dienst, waarbij bij duurovereenkomsten wordt uitgegaan van de betreffende Dienst voor één (1) maand.

In geen geval bedraagt de totale aansprakelijkheid van Mijnvogaanvraag.nl onder de Overeenkomst, uit welke hoofde dan ook, meer dan één miljoen euro (€ 1.000.000,-). Voorgaande uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid voor Mijnvogaanvraag.nl gelden ook ten aanzien van enige garanties en vrijwaringsverplichtingen van Mijnvogaanvraag.nl.

10.3 Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:

10.3.1 redelijke kosten die Afnemer heeft gemaakt om de prestatie van Mijnvogaanvraag.nl aan de Overeenkomst te laten beantwoorden;

10.3.2 redelijke kosten gemaakt ter voorkoming of beperking van directe schade, die als gevolg van de gebeurtenis waarop de aansprakelijkheid berust, mochten worden verwacht; en

10.3.3 redelijke kosten gemaakt ter vaststelling van de schadeoorzaak, de aansprakelijkheid, de directe schade en de wijze van herstel.

10.4 Iedere aansprakelijkheid van Mijnvogaanvraag.nl voor andere schade dan directe schade, zoals voor gevolgschade, afgeleide schade en immateriële schade is geheel uitgesloten. Onder gevolgschade wordt in dit verband in ieder geval verstaan: winstderving, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, verliezen, kosten gemaakt ter voorkoming of vaststelling van gevolgschade, vermissing, verwisseling of beschadiging van elektronische gegevens en/of schade door vertraging in de transport van het dataverkeer en alle andere schade dan die genoemd in artikel 12.3.

10.5 Dit artikel beperkt op geen enkele wijze de aansprakelijkheid van Mijnvogaanvraag.nl voor schade die het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Mijnvogaanvraag.nl zelf.

10.6 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Afnemer de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk meldt en dat aan Mijnvogaanvraag.nl een redelijke termijn tot herstel wordt geboden (ingebrekestelling). Elk recht op schadevergoeding op grond van dit artikel vervalt in het geval niet binnen drie (3) maanden na het moment waarop de schade zich voor het eerst heeft geopenbaard, door Afnemer ondubbelzinnig en schriftelijk aanspraak op schadevergoeding is gemaakt.

Artikel 11 Overmacht

11.1 Geen van Partijen is gehouden tot het nakomen van enige verplichting, waaronder begrepen enige wettelijke en/of overeengekomen garantieverplichting, indien hij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht aan de zijde van Mijnvogaanvraag.nl wordt onder meer verstaan:
11.1.1 Overmacht van Mijnvogaanvraag.nl;
11.1.2 Het niet naar behoren nakomen van verplichtingen die door de afnemer
aan Mijnvogaanvraag.nl zijn voorgeschreven;
11.1.3 Gebrekkigheid van zaken, apparatuur, programmatuur of materialen

van derden waarvan het gebruik door afnemer aan Mijnvogaanvraag.nl is

voorgeschreven;

11.1.4 Overheidsmaatregelen;

11.1.5 Elektriciteitsstoring;
11.1.6 Storing van internet, datanetwerk of telecommunicatiefaciliteiten;

11.1.7 Oorlog;

11.1.8 Algemene vervoersproblemen.

11.2 Indien een overmacht situatie langer dan 60 dagen duurt, heeft ieder der Partijen het recht om de overeenkomst schriftelijk te ontbinden. Hetgeen reeds op grond van de overeenkomst gepresteerd is, wordt in dat geval naar verhouding afgerekend, zonder dat Partijen elkaar overigens iets verschuldigd zullen zijn.

Artikel 12 Diversen

12.1 Op deze Algemene Voorwaarden, de Overeenkomst en al het gebruik van Producten en/of Diensten is Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag (CISG) wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

12.2 Geschillen tussen Mijnvogaanvraag.nl en Afnemer worden uitsluitend voorgelegd aan de rechtbank Oost-Brabant, zittingsplaats ‘s-Hertogenbosch.

12.3 In het geval enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden nietig wordt verklaard of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen onverminderd van kracht blijven. Mijnvogaanvraag.nl zal dan een nieuwe bepaling vaststellen ter vervanging van de nietige/vernietigde bepaling, waarbij zoveel mogelijk de strekking van de

nietige/vernietigde bepaling in acht zal worden genomen.

12.4 Mijnvogaanvraag.nl is gerechtigd derden in te schakelen voor de uitvoering van de Overeenkomst.

12.5 De rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst kunnen door Afnemer niet aan een derde worden ge(sub)licentieerd of overgedragen, tenzij Mijnvogaanvraag.nl hiermee uitdrukkelijk schriftelijk akkoord gaat. Mijnvogaanvraag.nl zal deze toestemming niet op onredelijke gronden onthouden.

12.6 Mijnvogaanvraag.nl kan de rechten en verplichtingen die uit de Overeenkomst voortvloeien, (sub)licentiëren en/of overdragen aan een derde partij, zonder toestemming van Afnemer.

12.7 Indien Mijnvogaanvraag.nl op enig moment geen beroep doet op een haar krachtens de Overeenkomst of de wet toekomend(e) recht of bevoegdheid, houdt dit geen afstand van dat recht of die bevoegdheid in.

Artikel 13 Garanties

13.1 Mijnvogaanvraag.nl garandeert niet dat Producten Online vrij zijn van gebreken en zonder onderbrekingen zullen werken. Mijnvogaanvraag.nl geeft geen garanties omtrent geschiktheid voor een bepaald doel of een bepaald gebruik.

13.2 Mijnvogaanvraag.nl is niet verantwoordelijk voor de aanschaf en/of het naar behoren functioneren van de infrastructuur van Afnemer of van derden. Mijnvogaanvraag.nl is niet aansprakelijk voor schade of kosten veroorzaakt door fouten in de overbrenging, het niet of gebrekkig functioneren of het niet beschikbaar zijn van computer-, data- of telecommunicatiefaciliteiten, waaronder begrepen internet.

13.3 Afnemer is verantwoordelijk voor de nakoming van alle eventuele door Mijnvogaanvraag.nl verstrekte technische en functievereisten die nodig zijn om Producten Online te kunnen gebruiken.